УЧИТЕЛИ

Албена Драгомирова - Информатика

Старши учител по информатика.
Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност „Информатика".
Работи в ТПГ от 2000 г.

инж.Бойка Василиева Николова - Специални предмети

Учител по Специални предмети
завършила ТУ София; Специалност-Съобщителна и осигурителна техника и системи
Работи в ТПГ от 2016 година

Ваньо Пламенов Георгиев - Английски език

Учител по Английски език
Завършил в ЮЗУ "Неофит Рилски" град Благоевград", Специалност-Английска филология
Работи в ТПГ от 2016 година

Виолета Кирилова - Математика и информатика

Старши учител по Математика и информатика.
Завършила е СУ "Климент Охридски", специалност "Математика и информатика".
Работи в ТПГ от 1989 г.

Детелина Георгиева - Български език и литература


Старши учител по български език и литература.
специалност "Българска филология" и специалност „ Финанси“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“. „Неофит Рилски" гр. Благоевград.
Пета ПКС
В екипа на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ от 05.01.2016г.

Илиана Стефанова Спасова - География и икономика


Учител по География и икономика.
завършила специалност-Стопанско управление в ВСУ "Черноризец Храбър" град Варна

Ирена Томова - Икономически дисциплини

Старши учител по икономически дисциплини .
ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна – магистър; специалност: „Икономика на социално – културната сфера”.
ДИУУ гр. София Професионална квалификация – Учител по икономически дисциплини.
ДИУУ гр. София – Пета ПКС.
В ТПГ от 2004 г.

инж. Катя Кечева - Технически дисциплини

Старши учител по технически дисциплини.
Завършила е Техническия университет - София, а след това и магистратура в Софийския университет по физика и математика.
Притежава втора ПКС.
Работи в училището от 1983 г.

Кристиян Симеонов Андонов - Физическо възпитание и спорт


Учител по Физическо възпитание и спорт.
завършил НСА Васил Левски", специалност-Физическо възпитание и спорт.
Работи в ТПГ от 2016 година.

инж. Людмила Захаринова - Технически дисциплини

Старши учител по технически дисциплини.
Специалност Ел.снабдяване и ел. обзавеждане.
Втора ПКС.
В екипа на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ от 01.09.1988 г.

Мария Асенова - Aнглийски език


Mладши учител по английски език.
Висше образование – специалност „Приложна лингвистика – преводач по английски и немски език” и професионална квалификация - учител по английски език - Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

Марлена Кулинска - Български език и литература

Старши учител по български език и литература, по руски език и по английски език.
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - магистър - 1993 г. Специалност "Български и руски език".
Завършва обучение по английски език в СУ "Климент Охридски".
Втора квалификационна степен.
В ТПГ работи от 1994 г.

инж. Мая Методиева - Учебна и лабораторна практика


Старши учител по учебна и лабораторна практика.
Специалност "Електрификация на производството".
От 1997г. е в ТПГ, притежава втори клас квалификация.

Наташа Борисова Фердинандова - старши учител

Учител по Биология и Химия.
Завършила УИ „Дичо Петров“ град Смолян.
Работи в ТПГ „Никола Вапцаров“ от 2014 година.

Николай Стоилов - Физическо възпитание и спорт

Старши учител по Физическо възпитание и спорт.
Завършил е ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание".
Работи в екипа на ТПГ"Никола Й.Вапцаров" от 2003 година.

Полина Росенова Новева - Български език и литература


Учител по български език и литература.
завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" град Благоевград; Специалност-Българска филология
В екипа на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ 2016г.

Радостина Димитрова - Информатика и информационни технологии

Учител по информатика и информационни технологии.
Образователно-квалификацинна степен „Бакалавър“.
Специалност „Радио комуникационни информационни системи“.
Работи в ТПГ „Никола Вапцаров“ от 2015 година.

инж. Силвия Съйкова - Технически дисциплини

Старши учител по технически дисциплини
Завършила ТУ гр. София през 1990 г. в специалност " Електронна техника и микроелектроника" степен магистър.
Защитила втора квалификационна степен в ДИУУ гр София през 2010 година.
Работи в ТПГ от 1990 г.

Юлиан Иванов Ситарски - История и цивилизация

Старши учител по История и цивилизация.
Завършил висше образование с образователно–квалификационна степен „Магистър“ по специалност „История“.
Завършил специализация по „Археология“.
Завършил редовна докторантура.
Придобил втора професионалноквалификационна степен по специалност „История“.
Ръководител на клуб „Историк“.
Работи в ТПГ „Никола Вапцаров“ – град Радомир от 3 септември 2001 година.