ПРОЕКТИ

Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020г.

Вход към електронна платформа Още информация


ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТПГ „Никола Йонков Вапцаров” град Радомир ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - УСПЕХ

ТРИГОДИШЕН  ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ  ПРАКТИКИ  В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ по проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2012-2014 г.


УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТПГ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - гр. РАДОМИР
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007-2008г. УСПЕШНО ИЗПЪЛНИХА ДВА  ПРОЕКТА:

   1. "УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК - ПРЕСЪЗДАДЕН КАТО ИНФОРМАЦИОННА СТЕНА"

   2. "УЧИЛИЩНО РАДИО ОТ ВСЕКИ - РАДИО ЗА ВСИЧКИ"

                            

   Целите на тези проекти се изразяват в:
  • Желанието на младите хора да участват активно в обществения живот, чрез извънкласни и извънучилищни дейности
  • Да  бъдат информирани своевременно, за различни събития за живота и в училище
  • Да развият художествено творческия си потенциал
  • Да изявявят своите интелектуални способности
  • Да формират активни граждански позиции
  • Да възпитават морални ценности
Изграден и реализиран в реални условия Училищният вестник дава възможност на учениците да развиват своите качества и междукултурно сътрудничество с различни инициативи.

Стенвестника дава информация, чрез различни рубрики:

   1. Разположение на различните кабинети
   2. График за консултации с родители и учители
   3. Заповеди и съобщения на ръководството

Учениците имат готовност за работа и на други проекти. Създаване на кът за отдих, спортна площадка и др.

"Мъдростта на един човек не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови възможности, които да прилага в живота"

"ТОВА, КОЕТО ОТКРИВАШ САМ, ВИНАГИ Е ПО-ВЪЛНУВАЩО ОТ ТОВА, КОЕТО НЯКОЙ ДРУГ ТИ КАЗВА ИЛИ ПОКАЗВА..."