КЛУБОВЕ

Клуб "Историк"

На 5 Декември 2005 г. ученици от ТПГ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Радомир под ръководството на Юлиан Ситарски - преподавател по История - създават училищен ученически клуб "Историк". Амбициозните цели, които си поставят учениците и научния им ръководител са свързани с по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, както и краеведски проучвания на родния край.
В тази връзка сред основните дейности на радомирския училищен исторически клуб ще бъдат отбелязване на национално значими и местни исторически дати и събития, писане на реферати, доклади, кратки научни съобщения, организиране на училищни изложби, исторически конференции, дискусии, дебати, посещения на музейни експозиции и археологически разкопки, грижа за паметници, паметни плочи и паметни знаци на исторически личности, теренни проучвания, участия в исторически конкурси, събиране на материали и формиране на концепция за създаване на училищен исторически музей, осъществяване на срещи за обмяна на идеи и реализиране на общи намерения със сходни ученически клубове.
В перспектива училищен ученически клуб "Историк" в ТПГ "Никола Йонков Вапцаров" си поставя задачи да стане инициатор за създаване на общински ученически клуб по История да бъде поставено началото на общински ученически конференции по История, да търси възможности за публикуване на най- добрите ученически исторически разработки, както и да търси съдействие за гостуване в града ни на известни български академични историци и представяне на нови исторически книги.
В дейността си клубът ще разчита на ползотворни партньорски отношения с училищата на територията на Община Радомир, Историческите музей в Радомир и Перник, читалище "Напредък" - Радомир, на взаимодействие с други образователни, научни и културни институции, неправителствени организации, както и на подкрепата на Община Радомир и Общински съвет - Радомир.
Снимки на клуб "Историк" може да видите тук
Юлиан Ситарски

Литературен клуб „Слово”

Литературен клуб „Слово” с ръководител главен учител Мария Николова е извънкласна форма на работа с деца с изявени литературни интереси в ТПГ „Н.Й.Вапцаров”. В него учениците разширяват своите познания за художествената литература и сами правят опити да творят.Чрез дейността си клубът подпомага творческите изяви на участниците и им дава възможност да реализират своите литературни способности.
Основната задача на клуба е свързана с развиване на творческите заложби на учениците и на естетическите им потребности, както и с изграждане на висока лична литературна и естетическа култура.
1. Развитие на творческите способности на учениците и създаване на условия за творческа изява.
2. Чрез своята дейност клуб „Слово” се стреми да формира и развива ключови компетентности, необходими за успешната реализация на учениците:
2.1. Комуникативни умения на роден език, свързани с овладяването на езика като средство за общуване; на книжовните норми на езика; създаването и възприемането на текстове; ценностна ориентация.
2.2. Умения, свързани с използването на ИКТ - изготвяне на презентации и табла.
2.3. Умения, свързани със събирането и използването на информация-намиране, проучване, използване и класифициране на необходимата информация.
2.4. Граждански умения и компетентности - работа в екип; изслушване и уважение към чуждото мнение; поставяне на цели; организиране на времето; самостоятелно вземане на решения; отговорност за работата в клуба; предлагане на помощ; споделяне на успехи и неуспехи; подкрепяне на другите членове на клуба; отчитане на собствените грешки и преодоляването им.
2.5. Предприемачески умения - генериране на нови идеи и използването им; изразяване устно и писмено на собствените идеи; решаване на задачи по различни начини; прилагане на усвоените в училище знания и умения в работата на клуба.
2.6. Културни компетентности - създаване на собствени творби; участие в литературни конкурси; изготвяне на табла и презентации.
3. Личностно развитие.
Дейности
1. Създаване на собствени текстове – стихотворения, разкази, легенди, есета.
2. Самостоятелно проучване, усвояване и използване на информация.
3. Работа с програми - Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point:
текстообработка, форматиране, копиране, съхраняване на информация, принтиране на текстове, изготвяне на презентации.
4. Работа в екип, планиране и осъществяване на дейности по предвидената програма, поставяне на цели, ефективно организиране на времето, вземане нa решения, отговорност за дейностите, оценка и самооценка.
5. Участие в училищни, общински и национални конкурси.
6. Участие в олимпиадата по български език и литература.
Форми
1. По начин на провеждане: работа по групи, самостоятелна работа.
2. По място на провеждане: дейности в училище, дейности извън училище.